Кафедра Метрології та технічної експертизи
м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “Z”, 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Шановний абітурієнте! Запрошуємо на навчання!

Кафедрa метрології та технічної експертизи ХНУРЕ запрошує абітурієнтів-2020 до навчання на бакалаврський освітній рівень за освітньою програмою «ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА». Можливі форми навчання: денна (бюджет, контракт 11900 грн. на рік), заочна (контракт 6000 грн. на рік), прискорена (для випускників коледжів, бюджет, контракт). Наша адреса: м. Харків, пр. Науки, 14, корпус "Z", п'ятий поверх, аудиторія №50z. Питання за телефонами: +380672794323, +380672546237. Чекаємо на зустріч!

Презентація Освітньої програми "Технічна експертиза"

Правила вступу - 2020: бакалавр - "Технічна експертиза"

На кафедрі готують бакалаврів та магістрів за освітніми програмами:

"Tехнічна експертиза"(бакалавр) "Метрологія та вимірювальна техніка"(магістр) "Якість, стандартизація та сетрифікація"(магістр) "Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції"(магістр)
"Технічна експертиза"(бакалавр)

В рамках освітньої програми “Технічна експертиза” студенти вивчають:

 • нормативно-правові основи технічної експертизи та технічні регламенти України;
 • сучасні методи менеджменту безпечності харчових продуктів (НАССР, ІSO 22000, IFC,BRC, FSSC), методи та засоби контролю якості та безпечності харчових продуктів;
 • засади безпеки нехарчової продукції, механізми ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції;
 • організацію та порядок здійснення споживчої експертизи продукції у відповідності до національного законодавства;
 • метрологічне забезпечення експертизи, випробувань та оцінки відповідності;
 • зміст та порядок проведення технічного аудиту підприємств у відповідності до національного законодавства;
 • правила розробки та проведення технічної експертизи проектної, конструкторської, технологічної, експлуатаційної документації, яка застосовується під час розробці, виробництві, випробуваннях та експлуатації виробів і продукції у всіх секторах економіки і сфері послуг;
 • правила розробки та проведення технічної експертизи технічних регламентів, стандартів та інших нормативних документів;
 • правила розробки, впровадження та функціонування систем менеджменту якості підприємств ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 14000;
 • організацію та порядок проведення аудитів систем якості, процесів/методів, продукції/послуг ISO 19011;
 • сучасні методи експертизи та тестування програмних засобів.

Навчання в рамках освітньої програми "Технічна експертиза" відбуваються у спеціалізованих лабораторіях кафедри: "Лабораторія оцінки відповідності та систем якості", "Лабораторія тестування та сертифікації програмних засобів", "Лабораторія стандартизації та технічного регулювання", "Лабораторія теоретичної метрології", "Лабораторії інформаційно-вимірювальних систем та інтелектуальних засобів вимірювань", "Лабораторія вимірювань геометричних величин та їх метрологічного забезпечення" та в наукових лабораторіях Національного наукового центру "Інститут метрології".

Випускники за освітньою програмою "Технічна експертиза" працюють як у державних та приватних компаніях. Це, наприклад, державні органи, що здійснюють ринковий нагляд за дотриманням законів у сфері технічного регулювання, уповноважені організації з проведення експертизи та аудиту, експертні ради та технічні комітети, Державні регіональні науково-виробничі центри стандартизації, метрології та сертифікації, Укрметртестстандарт, Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. В приватних компаніях випускники за освітньою програмою "Технічна експертиза" працюють та очолюють служби менеджменту якості, відділи технічного контролю, випробувальні та калібрувальні лабораторії, робочі групи НАССР на всіх харчових підприємствах.

Уміння та компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою "Технічна експертиза":

 1. Володіння методами технічної експертизи (зокрема специфічними: хроматографічний, спектральний, фотоелектро- калориметричний, потенціометричний, реологічний, метод мікроскопування);
 2. Вміння розробляти, впроваджувати та підтримувати функціонування систем менеджменту якості підприємств.
 3. Застосування засобів вимірювання фізичних величин, включаючи засоби вимірювання показників енергоаудиту;
 4. Знання прийомів обробки результатів вимірювань і оцінки їх невизначеності;
 5. Основні методи оцінки відповідності параметрів товарів і послуг вимогам нормативної документації;
 6. Освоєння нормативної документації в широких областях економіки.

Випускник за освітньою програмою "Технічна експертиза" зможе вирішувати такі завдання:

 1. Виконувати технічну експертизу товарів зарубіжного і вітчизняного виробництва з метою визначення фальсифікації товарів і їх незадовільної якості;
 2. Проводить техническую экспертизу предоставления услуг с целью определения их качества;
 3. Виконувати технічну експертизу надання послуг з метою визначення їх якості;
 4. Здійснювати інспектування діяльності підприємств і організацій із захисту прав споживачів;
 5. Реалізувати державну політику і політику міжнародного консьюмерського руху по захисту прав споживачів.
 6. Здійснювати митну технічну експертизу при оформленні експортно-імпортних вантажів;
 7. Здійснювати митну технічну експертизу при оформленні експортно-імпортних вантажів;

Освітня програма "Технічна експертиза" – це складова організаційно-інституційних засад національного технічного регулювання, що корелює з законодавством Європейського Союзу і є запорукою подальшого розвитку та інтеграції України у європейський простір.

Навчальній план бакалавра Технічна експертиза Освітня програма Технічна експертиза
"Метрологія та вимірювальна техніка"(магістр)

Магістр зі спеціальності 152 "Метрологія та вимірювальна техніка", напряму "Метрологія, стандартизація та сертифікація у приладобудуванні" забезпечує усі етапи життєвого циклу засобів метрологічного забезпечення, стандартизації та сертифікації:

 • прогнозування, проектування, виробництва;
 • менеджменту та маркетингу;
 • експлуатації, модернізації, моделювання та оптимізації технологічних процесів і систем виготовлення засобів вимірювання, що містять радіоелектронні, оптоелектронні, ренгеновські і іонноплазмові прилади і пристрої, а також ті, що використовують ЕОМ і системи автоматизованого проектування.

Приймає участь у розробленні, макетуванні, виготовленні, експлуатації, технічному обслуговувані та ремонту технічних і програмних засобів для вимірювання електричних та неелектричних величин.

Предметом діяльності спеціаліста є вирішення задач у галузях:
 • метрологічного забезпечення виробництва;
 • розробки та виготовлення засобів вимірювання;
 • створення та експлуатації еталонів фізичних величин;
 • контролю та випробування продукції виробництва;
 • сертифікації товарів.
Спеціаліст здатен забезпечити:
 • проектування та виготовлення технічних засобів метрологічного забезпечення виробництва;
 • метрологічну експертизу та нормоконтроль технічної та технологічної документації;
 • створення технічного та нормативного забезпечення сертифікаційних лабораторій;
 • експлуатацію, технічне і метрологічне обслуговування та ремонт засобів вимірювання.

Крім того, спеціаліст добре володіє сучасною офісною та обчислювальною технікою.

Інженер з метрології та вимірювальної техніки може працювати в відділах головного метролога, в науково-виробничих, проектно-конструкторських і технологічних організаціях, підприємствах, фірмах та бюро, у науково-дослідних інститутах галузей промисловості, Академії Наук України, Держстандарту України, а також в державних організаціях, що займаються виробництвом, проектуванням, дослідженням та експлуа-тацією засобів вимірювання різноманітного призначення, сертифікацією товарів виробництва.

Відповідно до існуючої номенклатури державного класифікатора професій спеціаліст із спеціальності 7.091302 "Метрологія та вимірювальна техніка" може займати посади інженера різних категорій, керівників відділів організацій, працювати на посадах в науково-дослідних установах, інститутах Академії наук, підприємствах Держстандарту України, центрах стандартизації та метрології, сертифікаційних лабораторіях, а також комерційних установах від-повідного профілю. Він може займати посади референта, консультанта з питань техніки, менеджера.

Навчальний план магістр МВТ Освітня програма магістр МВТ
"Якість, стандартизація та сетрифікація"(магістр)

Необхідність підготовки спеціалістів зі спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація" викликана дефіцитом в регіонах України. Кафедра має багатий досвід в підготовці та перепідготовці фахівців зі спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація", підготовка ведеться за найсучаснішими навчальними програмами.’

Спеціаліст із спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація" здатен:
 1. розробити документацію на систему якості продукції та послуг;
 2. розробити документацію на систему охорони праці та безпеки життєдіяльності людини;
 3. розробити документацію на систему загального управління (TQM);
 4. розробити документацію на методи контролю і управління якістю продукції та послуг;
 5. організувати робу по проведенню сертифікації продукції та систем якості;
 6. оцінити рівень якості продукції та послуг;
 7. обслуговувати засоби сертифікаційного випробування;
 8. проводити сертифікаційні випробування на ЕМС;
 9. проводити сертифікаційні випробування радіаційних джерел;
 10. проводити сертифікаційні випробування споживчих товарів;
 11. проводити сертифікаційні випробування програмної продукції і інформаційних послуг;
 12. розробити нормтивну документацію зі стандартизації;
 13. проаналізувати та розробити експлуатаційну документацю;
 14. забезпечити проведення експерименту та опрацювання даних;
 15. користуватися засобами технічних вимірювань;
 16. експериментально визначати похибки вимірювань;
 17. проводити оцінку похибок вимірювань;
 18. визначити невизначеність вимірювань;
 19. розробляти схеми інформаційно-вимірювальних систем.
Фахівець зі спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація" може займати в будь-яких організаціях або підприємствах незалежно від форми їх власності, посаду:
 1. "інженер з якості";
 2. "інженер з стандартизації";
 3. начальник лабораторії з контролю виробництва, начальник відділу технічного контролю, начальник виробничого підрозділу, начальник ремонтного цеху;
 4. головний державний інспектор;
 5. головний експерт;
 6. головний фахівець з електронного устаткування;
 7. начальник відділу стандартизації, начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.), начальник сектора (науково-дослідного);
 8. фахівці в інших галузях обчислень;
 9. науковий співробітник (електротехніка);
 10. інженер-електрик, інженер конструктор (електротехніка);
 11. науковий співробітник (електроніка, телекомунікації);
 12. інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; інженер конструктор (електроніка); інженер електронік;
 13. інженери (інші галузі інженерної справи), інженер-контролер, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер з підготовки виробництва, інженер з метрології; інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з керування й обслуговування систем, інженер із стандартизації, інженер дослідник, інженер із впровадження нової техніки й технології, фахівець із неруйнівного контролю;
 14. інші викладачі університетів та ВНЗ;
 15. викладачі середніх навчальних закладів;
 16. інженер з науково-технічної інформації;
 17. технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
 18. інспектори з безпеки та якості;
 19. інспектор з контролю якості продукції, ревізор вагового господарства, інженер з охорони праці, інспектор з охорони праці;
 20. інші державні інспектори; інспектор з ліцензування; інспектор (за цінами, мірами і вагами).
Навчальний план магістр ЯСС Освітня програма магістр ЯСС
"Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції"(магістр)

На сьогоднішній день ефективна співпраця з іншими країнами, участь у міжнародному товарообміні вимагає від України впевненості в надійних і простежуються результати вимірювань, а також взаємного визнання результатів оцінки відповідності продукції. Поява нових технологій в різних галузях промисловості спровокувало зростання видів вимірювань та вимог до їх точності. Метрологічна діяльність в реальному секторі економіки забезпечує створення таких законодавчих, технічних, організаційних і нормативних умов, щоб промисловість і бізнес впевнено діяли в складних і швидкозмінних процесах сучасного світу. Необхідність в метрологічній діяльності і фахівцях-метрологах закріплена в законах України «Про захист прав споживачів», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та ін.

Випускники, що засвоїли програму «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», володіють наступними компетенціями:
 • здатність до обґрунтування, встановлення, реалізації та контролю норм, правил і вимог до продукції (послуги), технологічних процесів її розробки, виробництва, застосування (споживання), транспортування та утилізації;
 • здатність до розробки метрологічного забезпечення, здійсненню метрологічного контролю і нагляду, що націлені на підтримку єдності вимірювань, високу якість і безпеку продукції (послуги), високу економічну ефективність для виробників і споживачів;
 • здатність до проведення наукових досліджень і розробки складних прикладних проблем в галузі метрології та метрологічного забезпечення.

Отримані компетенції дозволяють випускникам програми працювати в національних органах з метрології – ННЦ «Інститут метрології», стандартизації – Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», акредитації – Національне агентство з акредитації України, в провідних органах з сертифікації (наприклад, Укрметртестстандарт), метрологічних службах підприємств, калібрувальних і випробувальних лабораторіях, органах ринкового і метрологічного нагляду, митній службі.

Навчальний план магістр ЯСС Освітня програма магістр ЯСС