Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій
м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “Z”, 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Підготовка кваліфікаційних робіт (Дипломне проектування)


Згідно з освітньо-професійною програмою «Технічна експертиза» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» атестація випускників першого рівня вищої освіти проводиться у формі захисту квалифікаційної роботи та завершується наданням документа встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням відповідної кваліфікації. Захист квалифікаційної роботи здійснюється відкрито й публічно.

Кваліфікаційна робота бакалавра призначена для об’єктивного контролю рівня сформованості програмних компетентностей, зокрема здатності розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів вимірювань і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Для того щоб бакалаврська робота відповідала сучасним вимогам, необхідне інженерне обґрунтування обраних рішень, широке використання новітньої елементної бази, комп’ютерних методів проектування і розрахунку, використан-ня державних стандартів. Це, у свою чергу, вимагає вивчення останніх досягнень вітчизняної і зарубіжної науки й техніки, а також використання результатів до-слідницької роботи студентів за період їхнього навчання в університеті.

Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань за спеціальністю, розвиток навичок застосо-вувати знання у практичних ситуаціях, розуміння предметної області та професій-ної діяльності, використання інформаційних і комунікаційних технологій.


Методичні матеріали до підготовки кваліфікаційних робіт бакалаврів робіт 2021 р.:

Методичні вказівки 2021 до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра

Шаблон 2021 Завдання до кваліфікаційної роботи бакалавра

Шаблон 2021 Титульний аркуш до кваліфікаційної роботи бакалавра

Шаблон 2021 Завдання до кваліфікаційної роботи магістра

Шаблон 2021 Титульний аркуш до кваліфікаційної роботи магістраа


Інформація про теми, керівників та консультантів кваліфікаційних робіт бакалаврів робіт 2021 р.

У відповідності до навчального плану за нижчевказаними студентами 3-го прискореного курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання, факультету інфокомунікацій спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-професійної програми «Технічна експертиза» закріпити теми кваліфікаційних робіт, призначити наукових керівників робіт та консультантів і направити студентів на підготовку кваліфікаційних робіт на період з 24.05.2021 р. до 30.06.2021 р.

Група МТТЕу-18-1
№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Тема кваліфікаційної роботи (українською мовою) Тема кваліфікаційної роботи (англійською мовою) Керівник кваліфікаційної роботи
1 Завгородня Анастасія Анатоліївна Дослідження метрологічних характеристик та розробка методики калібрування штангенглибиноміру Research of metrology performances and methodology calibration development of a rod depth gauge доц. Нікітенко О.М.
2 Зікеєва Вікторія Едвардівна Експертиза якості ковдр Blankets quality examination доц. Козлов Ю.В.
3 Кабачний Юрій Сергійович Застосування статистичних методів при експертизі якості зварних з'єднаннь Using of statistical methoss when examining of the quality welded joints доц. Нікітенко О.М.
4 Кісельова Єлизавета Ігорівна Розробка методики експертизи технічної документації Using of statistical methoss when examining of the quality welded joints доц. Козлов Ю.В.
5 Мартинов Михайло Андрійович Управління якістю продукції на основі регресійної моделі Product quality management based on regression model доц. Козлов Ю.В.
6 Назаров Олег Ігорович Оцінювання якості обслуговування підрозділом бібліотеки Evaluation of the quality service of the library department доц. Нікітенко О.М.
7 Сабо Аліна Станіславівна Дослідження міри напруги на ефекті Джозефсона Investigation of the degree of stress on the Josephson effect проф. Павленко Ю.Ф.

У відповідності до навчального плану за нижчевказаними студентами 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання, факультету інфокомунікацій спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-професійної програми «Технічна експертиза» закріпити теми кваліфікаційних робіт, призначити наукових керівників робіт та консультантів і направити студентів на підготовку кваліфікаційних робіт на період з 24.05.2021 р. до 30.06.2021 р.

Група МТТЕ-17-1
№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Тема кваліфікаційної роботи (українською мовою) Тема кваліфікаційної роботи (англійською мовою) Керівник кваліфікаційної роботи
1 Пахомова Анастасія Олександрівна Методика калібрування фотоколориметра Procedure of photocolorimeter calibration проф. Захаров І.П. О.М.
2 Сердюк Данило Леонідович Методика відтворення параметрів електричних кіл на основі квантового ефекта Холла Electric circuits parameters reproducing method based on the quantum Hall effect доц. Козлов Ю.В.
3 Столяр Ілля Олексійович Дослідження шляхів створення природного еталона кілограма Research of ways to create a natural standard kilogram проф. Павленко Ю.Ф.
4 Фоменко Валерія Дмитрівна Оцінка якості програмного забезпечення на основі сучасних стандартів Evaluation of software quality based on modern standards доц. Штефан Н.В.
5 Чорна Маргарита Олександрівна Дослідження методів вимірювання твердості за шкалами Роквелла Investigation of measurement methods of hardness by Rockwell scales доц. Скляров В.В.
6 Юношев Дмитро Євгенійович Впровадження процесного підходу інтегрованої системи ISO 9001 та ISO 14001 Implementation of the Process Approach of the Integrated System ISO 9001 and ISO 14001 доц. Штефан Н.В.

Інформація про теми, керівників та консультантів атестаційних робіт 2019/2020 рр.